MTÜ PAIK projektide menetlemise ja hindamise kord alates 21.03.2024

MTÜ PAIK projektide hindamiskomisjon alates 23.04.24 (Juhatuse otsus 24-03/23.04.24)

Nimi                             Sektor, mida esindab

1. Kertu Langinen      Ettevõtlus

2. Lembit Saart          KOV/Tapa

3. Eigo Laur                Mittetulundus

4. Kalev Nõmmiste     KOV/Väike-Maarja

5. Reet Reimann         Mittetulundus

6. Rein Kerem             Ettevõtlus

Asendusliikmed

1. Lilian Rikken           Mittetulundus

2. Külli Urbas              Ettevõtlus

3. Kristjan Nurmsalu   Mittetulundus

 

MTÜ PAIK projektide hindamiskriteeriumid koostööpiirkonna strateegia 2023-2030 alusel.

Kriteerium ja osakaal (%) Hinnatavad aspektid Skaala 0–4
Vastavus strateegiale (20%)
 • Projekti vastavus PAIK-i strateegiale

0 – Projekt ei ole strateegiaga kooskõlas, s.t, arvestatud ei ole Pandivere piirkonna visiooni täitmisesse panustamisega, valdkondliku eesmärgiga ega meetme väljundnäitajatega (projekt ei vasta ühelegi näitajale)

4 – Projekt lähtub otseselt valdkondlikust eesmärgist, aidates seeläbi kaasa Pandivere koostööpiirkonna visiooni saavutamisele. Projekt panustab vähemalt kahte meetme väljundnäitajasse
Mõju tegevuspiirkonnale (25%)
 •  Probleemi või arengueelduse määratletus
 • Projekti ergutav mõju taotlejale, tema lähemale piirkonnale (näiteks tegutsemiskohajärgne küla) ja tegevuspiirkonnale laiemalt
 • Kasusaajate määratletus ja nende arv

0 – Probleemi või arengueeldust ei ole määratletud – ei ole aru saada, mida projektiga saavutada tahetakse. Projektil puudub ergutav mõju nii taotlejale endale, lähemale piirkonnale kui ka tegevuspiirkonnale. Kasusaajaid ei ole välja selgitatud

4 –Lahendatav probleem või arengueeldus on üheselt arusaadavalt määratletud – on väga hästi aru saada, mida projektiga lahendada soovitakse. Projektil on positiivne mõju nii taotlejale, tema lähemale piirkonnale ja ka tegevuspiirkonnale. Kasusaajad on selgelt, sh arvuliselt määratletud
Projekti elluviimise realistlikkus (15%)
 •  Tegevuskava ja eelarve kooskõla
 •  Tegevuskava asjakohasus projekti elluviimiseks ja tulemuste saavutamiseks
 • Eelarve ja tegevuskava põhjendatus, selgus ja realistlikkus

0 – Tulemuste saavutamine ei ole usutav. Ajakava ja eelarve on ebarealistlikud ja põhjendamata. Puudub kooskõla tegevuskava ja eelarve vahel. Projekti elluviimisest ei ole arusaadavat ülevaadet

4 –Tulemuste saavutamine on selge – pole kahtlust, et kirjeldatud tegevuskava ja eelarvega on võimalik soovitud tulemusteni jõuda. Eelarve on põhjendatud ja heas kooskõlas tegevuskavaga. Tegevused on loogilises järjestuses
Taotleja suutlikkus (10%)
 • Taotleja võimekus/kompetentsus projekti elluviimiseks
 • Taotleja varasemad kogemused
 • Taotleja finantssuutlikkus
 • Taotleja maine

0 – Taotlejal ei ole võimekust projekti elluviimiseks. Projektijuhil või meeskonnaliikmetel puuduvad vajalikud kompetentsid. Varasemat kogemust ei ole. Taotleja finantssuutlikkus on madal, hindade kallinemine tingib projekti katkijäämise. Taotlejal on varasemaid probleeme projektide elluviimisega, aruandlusega ja/või maksekohustuste täitmise jms-ga

4 –Taotlejal või tema meeskonnaliikmetel on pikaajaline ja laiapõhjaline varasem kogemus projektide elluviimisel, võimekus tagada omafinantseering ja katta kallinemine, olemas on vajalikud teadmised ja oskused projekti tulemuste saavutamiseks ja edaspidiseks kasutamiseks. Projektid on ellu viidud vastavalt tegevuskavale. Taotleja maine on laitmatu

Projekti uuenduslikkus (5%)
 • Projekti uuenduslik lähenemine tehnoloogiale, teenusele, tootele, protsessile vms

0 – Projekt ei sisalda ühtegi uuenduslikku elementi (tehnoloogiat, protsessi vms)

4 – Projekt on uuenduslik mitte ainult taotleja, tegevuspiirkonna ja Eesti jaoks
Mõju looduskeskkonnale (10%)
 • Projekti mõju looduskeskkonna säästmisele ja parandamisele, sh keskkonnasõbralike lahenduste kasutamine, taastuvenergia rakendamine, taaskasutus, ringmajandus vms

0 – Projekt ei panusta üheski aspektis looduskeskkonna säästmisse ja/või parandamisse. Kasutatavad tehnoloogiad on ressursimahukad

4 – Projekt panustab olulisel määral looduskeskkonna säästmisse ja/või parandamisse. Kasutatakse keskkonnasõbralikke lahendusi, panustatakse taaskasutuse, ringmajanduse jms edendamisse
Mõju koostööle (15%)
 • Partnerite kaasatus projekti planeerimisel, elluviimisel ja tulemuste kasutamisel

0 – Projekt on kavandatud ja viiakse ellu partnereid1 kaasamata. Tulemused kuuluvad ainult taotlejale

4 – Projekt on kavandatud ja viiakse ellu vähemalt kahe sektori sisulises koostöös, tulemustest saavad kasu kõik kaasatud osapooled ja laiem üldsus

 


1. Partneriks ei loeta teenuseosutajat, kauba tarnijat, ehitajat, kellele makstakse.

 

MTÜ PAIK projektide menetlemise ja hindamise kord kuni 21.03.2024

MTÜ PAIK projektide hindamiskomisjon:

(MTÜ PAIK üldkoosoleku otsused 01.07.2021 nr 21-5 ja 21.03.2022 nr 22-03)

Kertu Langinen (komisjoni esimees),  Alo Põldamaa, Andrus Läll, Külli Urbas, Maarika Lausvee, Lembit Saart, Eigo Laur, Helen Potman, Urve Vahula

Asendusliikmed: Priit Adler, Rein Kerem, Triin Hiielaid